Úvodní strana Úvodní strana Úvodní strana Úvodní strana
Úvodní strana
Služby
Advokáti
Sídlo
Kontakt


Obchodní právo

V této oblasti se zabýváme zejména zakládáním všech typů obchodních společností, a to od prvotních vstupních jednání zúčastněných stran přes zpracování návrhů společenských smluv a zakladatelských listin, vyřizování živnostenských listů až po zápis společnosti do obchodního rejstříku. Následně pak provádíme veškeré změny ve společnostech a v případě nutnosti jejich likvidaci. V souvislosti s obchodně-závazkovými vztahy, jež jsou upraveny v části třetí obchodního zákoníku, se zabýváme zpracováním návrhů smluv a posuzováním jejich obsahu. Kontrolujeme taktéž následně plnění závazků, jež z těchto smluv vyplývají. Rovněž klienta zastupujeme, pokud se týče řádného plnění předmětu smluv, ať už se jedná o reklamaci vad, uplatňování náhrady škody, odstoupení od smluv apod.


Občanské právo

Jádro činnosti advokátní kanceláře v rámci tohoto právního odvětví spočívá zejména v převodech nemovitostí. Provádíme sepisování veškerých listin o převodech s akcentem na perfektní specifikaci předmětu převodu a zajištění prodávajícího pro případy, že by kupující včas nezaplatil. V rámci této agendy jsme schopni si sami zajistit potřebné podklady, zejména nabývací tituly, geometrické plány a pod.
Samozřejmě jsme schopni klienta zastoupit i v ostatních občanskoprávních kauzách, jako je zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, společného jmění manželů, ochrana osobnosti, náhrada škody a ve veškerých závazkových vztazích.


Trestní právo

V oblasti trestního práva jsme schopni v rámci trestního řízení zastoupit jak poškozeného, tak převzít obhajobu osoby, jíž bylo sděleno obvinění, případně proti níž již byla podána státním zástupcem obžaloba.


Pracovní právo

V rámci tohoto právního odvětví kancelář poskytuje součinnost při uzavírání pracovních smluv nebo dohod, zajišťujeme agendu spojenou s ukončením pracovního poměru, uplatňování a vymáhání náhrady škody a dalších pracovněprávních nároků.


Finanční právo

Jelikož tvorbu státního rozpočtu a činnost bankovního sektoru nemůžeme ovlivnit, zabýváme se ve své činnosti oblasti daní. Jsme schopni provést právní rozbor rozhodnutí finančních úřadů zejména z hlediska posouzení jejich správnosti v návaznosti na platné daňové předpisy, vypracovat opravné prostředky proti rozhodnutím finančních úřadů a sepsat žaloby na přezkoumání rozhodnutí finančních ředitelství.


Rodinné právo

V oblasti rodinněprávní zpracováváme problematiku stanovení výživného, výchovy dětí, vypořádání společného jmění manželů, styk s dětmi, případně určování a popírání otcovství . V rámci rozvodových řízení jsme schopni vypracovat žalobu o rozvod, zúčastnit se jednání, a to jak soudních, tak jednání s protistranou.

 


Nahoru